Sunday, December 6, 2009

அப‌த்​த​மு‌ம் ஆப‌த்​து‌ம்!

க‌ா‌ஷ்​மீ‌ர் இ‌ந்​தி​ய‌ா​வி‌ன் பிரி‌க்​க‌வே முடி​ய‌ாத பகுதி எ‌ன்​ப‌தை ஆணி‌த்​த​ர​ம‌ாக வலி​யு​று‌த்​து​வ‌தை வி‌ட்​டு​வி‌ட்டு அ‌தை ஒரு பிர‌ச்​‌னை‌க்​கு​ரிய பகுதி எ‌ன்று ந‌ம்​ம​வ‌ர்​க‌ளே உலக அர‌ங்​கி‌ல் ஒ‌த்​து‌க்​‌கொ‌ண்டு விடு​வ‌ா‌ர்​க‌ளே‌ா எ‌ன்​கிற பய‌ம் சமீ​ப​க‌ா​ல​ம‌ாக எழு‌ந்து வரு​கி​றது. இ‌ந்​தி​ய‌ா​வி‌ன் ‌தேச நல‌ன் கரு​தி​யு‌ம்,​ ப‌ாது​க‌ா‌ப்பு கரு​தி​யு‌ம் க‌ா‌ஷ்​மீ‌ர் பிர‌ச்​‌னை​யி‌ல் ந‌ா‌ங்​க‌ள் அ‌மெ​ரி‌க்​க‌ா​வி‌ன் வழி​க‌ா‌ட்​டு​த‌ல்​படி நட‌க்​கி​‌றே‌ா‌ம் எ‌ன்று ந‌ம்​ம​வ‌ர்​க‌ள் ‌சொல்லி விடு​வ‌ா‌ர்​க‌ளே‌ா எ‌ன்றும் பய​ம‌ாக இரு‌க்​கி​றது.

ஆர‌ம்​ ப‌ம் முத‌லே க‌ா‌ஷ்​மீ‌ர் ம‌க்​க‌ள் ப‌ாகி‌ஸ்​த‌ா​னு​ட‌ன் இ‌ணை​ய‌த் தய‌ா​ர‌ாக இரு‌க்​க​வி‌ல்‌லை எ‌ன்​ப​து​த‌ா‌ன் உ‌ண்‌மை. த‌ா‌ங்​க‌ள் ப‌ாகி‌ஸ்​த‌ா​னிய மு‌ஸ்​லி‌ம்​களி​லி​ரு‌ந்து ‌வேறு​ப‌ட்​ட​வ‌ர்​க‌ள் எ‌ன்று கரு​து‌ம் க‌ா‌ஷ்​மீ​ரி​க‌ள் ‌கே‌ட்​டது "ஆச‌ாதி', அத‌ா​வது, தனி ந‌ாடு​த‌ா‌னே தவிர ப‌ாகி‌ஸ்​த‌ா​னு​ட‌ன் இ‌ணைய ஒரு​‌போ​து‌ம் தய‌ா​ர‌ாக இரு‌க்​க​வி‌ல்‌லை. இ‌ந்​தி​ய‌ா‌வை வி‌ட்​டு‌ப் ‌போகு‌ம்​‌போது கூட‌வே பிர‌ச்​‌னை​‌யை​யு‌ம் வி‌ட்​டு‌ப் ‌போக ‌வே‌ண்​டு‌ம் எ‌ன்று கரு​திய பிரி‌ட்​டி​ஷ‌ா​ரி‌ன் ​ பிரித்தாளும் சூழ்ச்சியின் வி‌ளை​வு​த‌ா‌ன் க‌ா‌ஷ்​மீ‌ர் பிர‌ச்‌னை.

க‌ா‌ஷ்​மீ​‌ரை‌த் தனி ந‌ாட‌ா‌க்கி அ‌தை‌த் தனது க‌ட்​டு‌க்​கு‌ள் ‌வை‌த்​தி​ரு‌ப்​பது எ‌ன்​பது ஆசிய‌ா க‌ண்​ட‌த்​‌தை‌யே தனது க‌ண்​க‌ா​ணி‌ப்​பி‌ல் ‌வை‌த்​தி​ரு‌ப்​பது எ‌ன்​கிற ரக​சி​ய‌ம் ‌மே‌லை​ந‌ா‌ட்டு வ‌ல்​ல​ர​சு​க​ளு‌க்கு ந‌ன்​ற‌ா​க‌வே ‌தெரி​யு‌ம். க‌ா‌ஷ்​மீ​‌ரை‌த் தனி ந‌ாட‌ா‌க்கி அ‌ங்‌கே தனது ர‌ாணு​வ‌த் தள‌த்‌தை அ‌மை‌த்​து​வி‌ட்​ட‌ா‌ல்,​ எ‌ண்​‌ணெ‌ய் வள‌ம் மிகு‌ந்த ம‌த்​திய ஆசிய ந‌ாடு​க‌ள், ரஷிய‌ா,​ சீன‌ா ம‌ற்​று‌ம் இ‌ந்​திய‌ா உ‌ள்​ளி‌ட்ட வள​மு‌ம்,​ பல​மு‌ம் ‌பெ‌ாரு‌ந்​திய எ‌ல்ல‌ா ஆசிய ந‌ாடு​க​‌ளை​யு‌ம் க‌ண்​க‌ா​ணி‌க்க முடி​யு‌ம் எ‌ன்று ‌மே‌ற்​க‌த்​திய வ‌ல்​ல​ர​சு​க‌ள் நி‌னை‌க்கின்றன. அத​ன‌ா‌ல்​த‌ா‌ன்,​ அ‌மெ​ரி‌க்க‌ா ஆர‌ம்​ப‌ம் முத‌லே ப‌ாகி‌ஸ்​த‌ா​னு‌க்​கு‌ப் ‌பெரிய அள​வி‌ல் நிதி உத​வி​யு‌ம்,​ ர‌ாணுவ உத​வி​யு‌ம் அளி‌த்​து‌க் க‌ா‌ஷ்​மீ‌ர் பிர‌ச்‌னை ‌கொழு‌ந்​து​வி‌ட்டு எரி​யு‌ம்​படி ப‌ா‌ர்‌த்​து‌க் ‌கொ‌ள்​கி​றது.

உலக ர‌ாஜ​த‌ந்​திர வியூ​க‌த்​தி‌ல் த‌த்​த‌ம் ந‌ாடு​க​ளி‌ன் ப‌ாது​க‌ா‌ப்​‌பை​யு‌ம்,​ மேலாண்மையையும் ப‌ாது​க‌ா‌க்க முய‌ல்​வ​து‌ம் ‌செய‌ல்​ப​டு​வ​து‌ம் தவ​ற‌ல்ல. அ‌ந்த வியூ​க‌ங்​க‌ளை உ‌டை‌த்து ந‌ம்​‌மை‌ப் ப‌ாது​க‌ா‌த்​து‌க் ‌கொ‌ள்​வ​தி‌ல்​த‌ா‌ன் நமது ச‌ாம‌ர்‌த்​தி​ய‌ம் அட‌ங்கி இரு‌க்​கி​றது. ஜ‌ம்மு க‌ா‌ஷ்​மீ‌ர் கட‌ந்த 60 ஆ‌ண்​டு​க​ளி‌ல் இ‌ந்​தி​ய‌ா​வி‌ன் பிரி‌க்க முடி​ய‌ாத பகு​தி​ய‌ாக ம‌ாறி வி‌ட்​டி​ரு‌க்​கி​றது எ‌ன்​ப​த‌ற்கு,​ அ‌ங்‌கே தொட‌ர்‌ந்து நட‌ந்​து​வ​ரு‌ம் ‌தே‌ர்​த‌ல்​க​ளு‌ம்,​ அதி‌ல் கட‌ந்த ந‌ா‌ன்கு ‌தே‌ர்​த‌ல்​க​ள‌ாக ம‌க்​க‌ள் ‌பெரு​ம​ள​வி‌ல் கல‌ந்​து​‌கொ‌ண்டு வ‌ா‌க்​க​ளி‌த்​தி​ரு‌ப்​ப​து‌ம்

ச‌ா‌ட்சி. ப‌ாகி‌ஸ்​த‌ா​னி​ய‌ப் பகு​தி​ய‌ான ஆச‌ா‌த் க‌ா‌ஷ்​மீ​ரி‌ல் மு‌றை​

ய‌ா ​க‌த் ‌தே‌ர்​த‌ல்​க‌ள் நட‌த்​த‌ப்​ப​டு​வ​தி‌ல்‌லை எ‌ன்​ப​‌தை​யு‌ம்,​ அ‌ங்‌கே அடி‌க்​கடி ப‌ாகி‌ஸ்​த‌ா​னிய அர​சு‌க்கு எதி​ர‌ாக நட‌க்​கு‌ம் ‌போர‌ா‌ட்​ட‌ங்​க‌ள் இரு‌ட்​ட​டி‌ப்பு ‌செ‌ய்​ய‌ப்​ப​டு​வ​‌தை​யு‌ம் ந‌ா‌ம் இதனுடன் ஒ‌ப்​பி‌ட்​டு‌ப் ப‌ா‌ர்‌க்க ‌வே‌ண்​டு‌ம்.

ஜ‌ம்மு க‌ா‌ஷ்​மீ​‌ரை‌ப் ப‌ற்றி இ‌ப்​‌போது ந‌ா‌ம் விவ‌ா​தி‌க்க ‌வே‌ண்​டி​ய​த‌ன் க‌ார​ண‌ம்,​ அர​சி​ய‌ல் முதி‌ர்‌ச்சி இ‌ல்​ல‌ா​ம‌ல் அ‌ந்த ம‌ாநில முத‌ல்​வ‌ர் உம‌ர் அ‌ப்​து‌ல்ல‌ா சிறு​பி‌ள்​‌ளை‌த்​த​ன​ம‌ாக ‌வெளி​யி‌ட்​டி​ரு‌க்​கு‌ம் சில கரு‌த்​து​க‌ள்​த‌ா‌ன். க‌ா‌ஷ்​மீ​ரி​லு‌ள்ள தீவி​ர​வ‌ா​த‌க் குழு‌க்​க​ளு​ட‌ன் ‌பே‌ச்​சு​வ‌ா‌ர்‌த்‌தை நட‌த்தி,​ அவ‌ர்​க‌ளை ஜன​ந‌ா​யக வழி​மு​‌றை‌க்கு அ‌ழை‌த்து வரு​வ​த‌ற்கு முய‌ற்​சி‌க்க ‌வே‌ண்​டிய முத‌ல்​வ‌ர்,​ திடீ​‌ரெ‌ன்று மு‌த்​த​ர‌ப்​பு‌ப் ‌பே‌ச்​சு​வ‌ா‌ர்‌த்‌தை எ‌ன்று ‌பேச‌த் தொட‌ங்கி இரு‌ப்​ப​து​த‌ா‌ன் அதி‌ர்‌ச்சி அளி‌க்​கி​றது.

மு‌த்​த​ ர‌ப்பு எ‌ன்​பது தீவி​ர​வ‌ா​த‌க் குழு‌க்​க‌ள்,​ ம‌ாநில அரசு ம‌ற்​று‌ம் ம‌த்​திய அரசு எ‌ன்று கூறி​யி​ரு‌ந்​த‌ா‌ல் அவ​ரது முய‌ற்​சி‌யை வர​‌வே‌ற்​று‌ப் ப‌ார‌ா‌ட்டி இரு‌க்​க​ல‌ா‌ம். உம‌ர் அ‌ப்​து‌ல்ல‌ா குறி‌ப்​பி​டு‌ம் மு‌த்​த​ர‌ப்பு எ‌ன்​பது இ‌ந்​திய‌ா,​ ப‌ாகி‌ஸ்​த‌ா‌ன் ம‌ற்​று‌ம் தீவி​ர​வ‌ா​த‌க் குழு‌க்​க‌ள் எ‌ன்று இரு‌ப்​ப‌தை ந‌ா‌ம் எ‌ப்​படி வர​‌வே‌ற்​பது?​ அது இரு‌க்​க‌ட்​டு‌ம். இ‌ப்​படி ஓ‌ர் அப‌த்​த​ம‌ான கரு‌த்‌தை ஒரு ம‌ாநில முத‌ல்​வ‌ர் ‌வெளி​யி​டு​கி​ற‌ா‌ர். அ‌ந்​த‌க் கூ‌ட்​டணி ஆ‌ட்​சி​யி‌ல் ப‌ங்கு ‌பெறு‌ம் க‌ா‌ங்​கி​ர‌ஸ் க‌ட்​சி‌யே‌ா,​ உம‌ர் அ‌ப்​து‌ல்​ல‌ா​வி‌ன் ‌தேசிய ம‌ாந‌ா‌ட்​டு‌க் க‌ட்சி அ‌ங்​க‌ம் வகி‌க்​கு‌ம் ம‌த்​திய அர‌சே‌ா மறு‌க்​க‌வே‌ா,​ எதி‌ர்‌க்​க‌வே‌ா இ‌ல்​‌லை‌யே,​ ஏ‌ன்?​

கட‌ந்த ந‌ா‌ன்கு ‌தே‌ர்​த‌ல்​க​‌ளை​விட,​ தீவி​ர​வ‌ா​த‌க் குழு‌க்​க‌ள் விடு‌த்த எ‌ச்​ச​ரி‌க்​‌கை​க​‌ளை‌ச் ச‌ட்‌டை ‌செ‌ய்​ய‌ா​ம‌ல் க‌ா‌ஷ்​மீ‌ர் ம‌க்​க‌ள் வ‌ா‌க்​கு‌ப் பதி​வி‌ல் கல‌ந்​து​‌கொ‌ண்​டி​ரு‌ப்​ப​தி‌ல் இரு‌ந்‌தே,​ ம‌க்​க‌ள் ம‌த்​தி​யி‌ல் தீவி​ர​வ‌ா​த‌ம் ‌செ‌ல்​வ‌ா‌க்கு இழ‌ந்து வரு​வது ‌தெளி​வ‌ா​கி​றது. கட‌ந்த 20

ஆ‌ண்​டு​க​ளி‌ல்,​ இ‌ந்த ஆ‌ண்​டு​த‌ா‌ன் க‌ா‌ஷ்​மீ​ரி‌ல் தீவி​ர​வ‌ா​த‌ நடவடிக்கைகள் மிக​மி​க‌க் கு‌றை‌ந்​தி​ரு‌ப்​ப​த‌ாக ம‌த்​திய உ‌ள்​து‌றை அ‌மை‌ச்​ச‌ர் ப. சித‌ம்​ப​ர‌ம் ம‌ாநி​ல‌ங்​க​ள​‌வை​யி‌ல் கூறி​யி​ரு‌க்​கி​ற‌ா‌ர். இ‌ந்த நி‌லை​யி‌ல்,​ அவ​சி​ய‌மே இ‌ல்​ல‌ா​ம‌ல் மு‌த்​த​ர‌ப்​பு‌ப் ‌பே‌ச்​சு​வ‌ா‌ர்‌த்‌தை எ‌ன்​கிற ‌பெய​ரி‌ல் ப‌ாகி‌ஸ்​த‌ா​‌னை‌ப் பிர‌ச்​‌னை​யி‌ல் நு‌ழை​ய​விட ‌வே‌ண்​டிய அவ​சி​ய‌ம்​த‌ா‌ன் எ‌ன்ன?​

க‌ா‌ஷ் ​மீ‌ர் பிர‌ச்​‌னை‌க்​கு‌த் தீ‌ர்வு க‌ாண ‌வே‌ண்​டு‌ம் எ‌ன்று சீன அதி​ப​ரு‌ம் அ‌மெ​ரி‌க்க அதி​ப​ரு‌ம் ‌பேசு​கி​ற‌ா‌ர்​க‌ள். ந‌ா‌ம் ‌மௌ​ன​ம‌ாக இரு‌க்​கி​‌றே‌ா‌ம். இ‌ங்‌கே,​ க‌ா‌ங்​கி​ர‌ஸ் க‌ட்​சி​யி‌ன் கூ‌ட்​டணி சக‌ா​வ‌ான க‌ா‌ஷ்​மீ‌ர் முத‌ல்​வ‌ர்,​ மு‌த்​த​ர‌ப்​பு‌ப் ‌பே‌ச்​சு​வ‌ா‌ர்‌த்​‌தை​யி‌ல் ப‌ாகி‌ஸ்​த‌ா‌னை இ‌ணை‌க்க ‌வே‌ண்​டு‌ம் எ‌ன்​கிற விப​ரீத ‌யே‌ாச​‌னை‌யை மு‌ன்​‌வை‌க்​கி​ற‌ா‌ர். ந‌ா‌ம் ‌பேச‌ா​ம‌ல் இரு‌க்​கி​‌றே‌ா‌ம். ‌பே‌ச்​சு​வ‌ா‌ர்‌த்‌தை நட‌த்​து​‌வே‌ா‌ம் எ‌ன்று ‌சொல்​வ​து​ட‌ன் நிறு‌த்​தி‌க் ‌கொ‌ள்​ள‌ா​ம‌ல்,​ ம‌ாநி​ல‌ங்​க​ள​‌வை​யி‌ல் ம‌த்​திய உ‌ள்​து‌றை அ‌மை‌ச்​ச‌ர் ஜ‌ம்மு க‌ா‌ஷ்​மீரி​லி​ரு‌ந்து ர‌ாணு​வ‌ம்

கணி​ச​ம‌ா​க‌க் கு‌றை‌க்​க‌ப்​ப​டு‌ம் எ‌ன்​கி​ற‌ா‌ர். எதி‌ர்‌க்​க‌ட்​சி​க‌ள்,​ ப‌த்​தி​ரி​‌கை​க‌ள் எ‌ல்​‌லே‌ா​ரு‌ம் ‌பேச‌ா​ம‌ல் இரு‌க்​கி​ற‌ா‌ர்​க‌ள். அதிர்ச்சி தரும் விஷயங்கள் இவை.

க‌ா‌ஷ்​மீரி​லி​ரு‌ந்து ர‌ாணு​வ‌த்​‌தை‌க் கு‌றை‌ப்​ப‌தே‌ா வில‌க்​கி‌க் ‌கொ‌ள்​வ‌தே‌ா ஆப‌த்து. ப‌ாகி‌ஸ்​த‌ா‌னை மு‌த்​த​ர‌ப்​பு‌ப் ‌பே‌ச்​சு​வ‌ா‌ர்‌த்​‌தை‌க்கு அ‌ழை‌க்க நி‌னை‌ப்​பது அப‌த்​த‌ம். இ‌தை​‌யெ‌ல்​ல‌ா‌ம் ப‌ா‌ர்‌த்​து‌க் ‌கொ‌ண்​டு‌ம் ‌கே‌ட்​டு‌க் ‌கொ‌ண்​டு‌ம் வ‌ாள‌ா​யி​ரு‌ந்தால் அதன் விளைவு விப​ரீ​த‌மாக முடியும்!
நன்றி : தினமணி

துபாய் நெருக்கடி சாதாரண பிரச்னைதான்: மான்டெக்சிங் அலுவாலியா

துபாய் நெருக்கடி சாதாரண பிரச்னை தான் என்று திட்டக் குழு துணைத் தலைவர் மான்டெக் சிங் அலுவாலியா தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில், துபாயில் ஏற்பட்டுள்ள நிதி நெருக்கடி சமாளிக்க கூடியது தான். இது சாதாரண பிரச்னைதான். துபாயில் ஏற்பட்டுள்ள ‌பிரச்னையால், இந்தியாவுக்கோ அல்லது தொழிலாளர்களுக்கோ பெரும் பாதிப்பு எதுமில்லை என்று தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இந்தியா தனது நிதியியல் கொள்கையை நிலைப்படுத்தி மேலும் பல பிரமிக்கத் தக்க மாற்றங்களை காணலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து உலக வங்கி குழும தலைவர் ராபர்ட் சோயல்லிக், துபாய் நெருக்கடி சமாளிக்கும் அளவிற்கு சாதாரண விஷயம் தான். இதனால் இந்தியாவிற்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்பட போவதில்லை என்று தெரிவித்தார்.
நன்றி : தினமலர்


லேப்-டாப்பில் டிவி பார்க்கலாம்: டாடா புதிய திட்டம்

லேப்-டாப் அல்லது கணினியில் அனைத்து 'டிவி' சேனல்களையும் கண்டு களிக்கும் வகையில், டாடா டெலிசர்வீசஸ், ஒரு புதிய திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. கணினியிலோ அல்லது லேப்-டாப்பிலோ எங்கிருந்தாலும் 'டிவி' சேனல்களைப் பார்ப்பதற்கு, 3ஜி வசதியைப் பயன்படுத்தி டாடா டெலிசர்வீசஸ், 'போட்டான் டிவி' என்ற முறையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த புதிய வசதியால், நீங்கள் காரில் போய்க் கொண்டிருக்கும்போது கூட லேப்-டாப்பில் 'டிவி' நிகழ்ச்சிகளை காணமுடியும். இதற்காக, டாடா டெலிசர்வீசஸ், 3ஜி வசதியைப் பயன்படுத்துகிறது. டாடாவில் அதிவிரைவு இணையதளத் தொடர்பு வாங்குபவர்கள் இந்த போட்டான் 'டிவி'யைப் பயன்படுத்தலாம். ஏற்கனவே, வாங்கியிருப்பவர்கள், 'போட்டான் பிளஸ் யு.எஸ்.பி., கார்டு' மூலம் தங்கள் கணினியில் தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

இதற்கான கட்டணம் 'டிவி' சேனல்களுக்கு நீங்கள் அளித்து வரும் கட்டணம் போன்றதுதான். அதாவது ஒரு சேனலுக்கு நான்கு ரூபாய். 10 சேனல்கள் கொண்ட தொகுப்புக்கு 29 ரூபாய். 40 சேனல்களுக்கு 75 ரூபாய் என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. உதாரணமாக 'போட்டான் சூப்பர் சர்ப் பிளான்' திட்டத்தில் 1,500 ரூபாய் செலுத்தினால், மாதத்துக்கு 160 மணி நேரம் 'டிவி' பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு கூடுதல் மணி நேரத்துக்கும் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். இதில் 3ஜி வசதி இருப்பதால், பல்வேறு விளையாட்டு, செய்தி, பொழுதுபோக்கு மற்றும் அந்தந்தப் பகுதி சேனல்களை தடையின்றி பார்க்க முடியும். இதற்காக, டாடா டெலிசர்வீசஸ் நிறுவனம், 'அபல்யா டெக்னாலஜிஸ்' நிறுவனத்துடன் கூட்டு வைத்துள்ளது.
நன்றி : தினமலர்