Sunday, December 6, 2009

அப‌த்​த​மு‌ம் ஆப‌த்​து‌ம்!

க‌ா‌ஷ்​மீ‌ர் இ‌ந்​தி​ய‌ா​வி‌ன் பிரி‌க்​க‌வே முடி​ய‌ாத பகுதி எ‌ன்​ப‌தை ஆணி‌த்​த​ர​ம‌ாக வலி​யு​று‌த்​து​வ‌தை வி‌ட்​டு​வி‌ட்டு அ‌தை ஒரு பிர‌ச்​‌னை‌க்​கு​ரிய பகுதி எ‌ன்று ந‌ம்​ம​வ‌ர்​க‌ளே உலக அர‌ங்​கி‌ல் ஒ‌த்​து‌க்​‌கொ‌ண்டு விடு​வ‌ா‌ர்​க‌ளே‌ா எ‌ன்​கிற பய‌ம் சமீ​ப​க‌ா​ல​ம‌ாக எழு‌ந்து வரு​கி​றது. இ‌ந்​தி​ய‌ா​வி‌ன் ‌தேச நல‌ன் கரு​தி​யு‌ம்,​ ப‌ாது​க‌ா‌ப்பு கரு​தி​யு‌ம் க‌ா‌ஷ்​மீ‌ர் பிர‌ச்​‌னை​யி‌ல் ந‌ா‌ங்​க‌ள் அ‌மெ​ரி‌க்​க‌ா​வி‌ன் வழி​க‌ா‌ட்​டு​த‌ல்​படி நட‌க்​கி​‌றே‌ா‌ம் எ‌ன்று ந‌ம்​ம​வ‌ர்​க‌ள் ‌சொல்லி விடு​வ‌ா‌ர்​க‌ளே‌ா எ‌ன்றும் பய​ம‌ாக இரு‌க்​கி​றது.

ஆர‌ம்​ ப‌ம் முத‌லே க‌ா‌ஷ்​மீ‌ர் ம‌க்​க‌ள் ப‌ாகி‌ஸ்​த‌ா​னு​ட‌ன் இ‌ணை​ய‌த் தய‌ா​ர‌ாக இரு‌க்​க​வி‌ல்‌லை எ‌ன்​ப​து​த‌ா‌ன் உ‌ண்‌மை. த‌ா‌ங்​க‌ள் ப‌ாகி‌ஸ்​த‌ா​னிய மு‌ஸ்​லி‌ம்​களி​லி​ரு‌ந்து ‌வேறு​ப‌ட்​ட​வ‌ர்​க‌ள் எ‌ன்று கரு​து‌ம் க‌ா‌ஷ்​மீ​ரி​க‌ள் ‌கே‌ட்​டது "ஆச‌ாதி', அத‌ா​வது, தனி ந‌ாடு​த‌ா‌னே தவிர ப‌ாகி‌ஸ்​த‌ா​னு​ட‌ன் இ‌ணைய ஒரு​‌போ​து‌ம் தய‌ா​ர‌ாக இரு‌க்​க​வி‌ல்‌லை. இ‌ந்​தி​ய‌ா‌வை வி‌ட்​டு‌ப் ‌போகு‌ம்​‌போது கூட‌வே பிர‌ச்​‌னை​‌யை​யு‌ம் வி‌ட்​டு‌ப் ‌போக ‌வே‌ண்​டு‌ம் எ‌ன்று கரு​திய பிரி‌ட்​டி​ஷ‌ா​ரி‌ன் ​ பிரித்தாளும் சூழ்ச்சியின் வி‌ளை​வு​த‌ா‌ன் க‌ா‌ஷ்​மீ‌ர் பிர‌ச்‌னை.

க‌ா‌ஷ்​மீ​‌ரை‌த் தனி ந‌ாட‌ா‌க்கி அ‌தை‌த் தனது க‌ட்​டு‌க்​கு‌ள் ‌வை‌த்​தி​ரு‌ப்​பது எ‌ன்​பது ஆசிய‌ா க‌ண்​ட‌த்​‌தை‌யே தனது க‌ண்​க‌ா​ணி‌ப்​பி‌ல் ‌வை‌த்​தி​ரு‌ப்​பது எ‌ன்​கிற ரக​சி​ய‌ம் ‌மே‌லை​ந‌ா‌ட்டு வ‌ல்​ல​ர​சு​க​ளு‌க்கு ந‌ன்​ற‌ா​க‌வே ‌தெரி​யு‌ம். க‌ா‌ஷ்​மீ​‌ரை‌த் தனி ந‌ாட‌ா‌க்கி அ‌ங்‌கே தனது ர‌ாணு​வ‌த் தள‌த்‌தை அ‌மை‌த்​து​வி‌ட்​ட‌ா‌ல்,​ எ‌ண்​‌ணெ‌ய் வள‌ம் மிகு‌ந்த ம‌த்​திய ஆசிய ந‌ாடு​க‌ள், ரஷிய‌ா,​ சீன‌ா ம‌ற்​று‌ம் இ‌ந்​திய‌ா உ‌ள்​ளி‌ட்ட வள​மு‌ம்,​ பல​மு‌ம் ‌பெ‌ாரு‌ந்​திய எ‌ல்ல‌ா ஆசிய ந‌ாடு​க​‌ளை​யு‌ம் க‌ண்​க‌ா​ணி‌க்க முடி​யு‌ம் எ‌ன்று ‌மே‌ற்​க‌த்​திய வ‌ல்​ல​ர​சு​க‌ள் நி‌னை‌க்கின்றன. அத​ன‌ா‌ல்​த‌ா‌ன்,​ அ‌மெ​ரி‌க்க‌ா ஆர‌ம்​ப‌ம் முத‌லே ப‌ாகி‌ஸ்​த‌ா​னு‌க்​கு‌ப் ‌பெரிய அள​வி‌ல் நிதி உத​வி​யு‌ம்,​ ர‌ாணுவ உத​வி​யு‌ம் அளி‌த்​து‌க் க‌ா‌ஷ்​மீ‌ர் பிர‌ச்‌னை ‌கொழு‌ந்​து​வி‌ட்டு எரி​யு‌ம்​படி ப‌ா‌ர்‌த்​து‌க் ‌கொ‌ள்​கி​றது.

உலக ர‌ாஜ​த‌ந்​திர வியூ​க‌த்​தி‌ல் த‌த்​த‌ம் ந‌ாடு​க​ளி‌ன் ப‌ாது​க‌ா‌ப்​‌பை​யு‌ம்,​ மேலாண்மையையும் ப‌ாது​க‌ா‌க்க முய‌ல்​வ​து‌ம் ‌செய‌ல்​ப​டு​வ​து‌ம் தவ​ற‌ல்ல. அ‌ந்த வியூ​க‌ங்​க‌ளை உ‌டை‌த்து ந‌ம்​‌மை‌ப் ப‌ாது​க‌ா‌த்​து‌க் ‌கொ‌ள்​வ​தி‌ல்​த‌ா‌ன் நமது ச‌ாம‌ர்‌த்​தி​ய‌ம் அட‌ங்கி இரு‌க்​கி​றது. ஜ‌ம்மு க‌ா‌ஷ்​மீ‌ர் கட‌ந்த 60 ஆ‌ண்​டு​க​ளி‌ல் இ‌ந்​தி​ய‌ா​வி‌ன் பிரி‌க்க முடி​ய‌ாத பகு​தி​ய‌ாக ம‌ாறி வி‌ட்​டி​ரு‌க்​கி​றது எ‌ன்​ப​த‌ற்கு,​ அ‌ங்‌கே தொட‌ர்‌ந்து நட‌ந்​து​வ​ரு‌ம் ‌தே‌ர்​த‌ல்​க​ளு‌ம்,​ அதி‌ல் கட‌ந்த ந‌ா‌ன்கு ‌தே‌ர்​த‌ல்​க​ள‌ாக ம‌க்​க‌ள் ‌பெரு​ம​ள​வி‌ல் கல‌ந்​து​‌கொ‌ண்டு வ‌ா‌க்​க​ளி‌த்​தி​ரு‌ப்​ப​து‌ம்

ச‌ா‌ட்சி. ப‌ாகி‌ஸ்​த‌ா​னி​ய‌ப் பகு​தி​ய‌ான ஆச‌ா‌த் க‌ா‌ஷ்​மீ​ரி‌ல் மு‌றை​

ய‌ா ​க‌த் ‌தே‌ர்​த‌ல்​க‌ள் நட‌த்​த‌ப்​ப​டு​வ​தி‌ல்‌லை எ‌ன்​ப​‌தை​யு‌ம்,​ அ‌ங்‌கே அடி‌க்​கடி ப‌ாகி‌ஸ்​த‌ா​னிய அர​சு‌க்கு எதி​ர‌ாக நட‌க்​கு‌ம் ‌போர‌ா‌ட்​ட‌ங்​க‌ள் இரு‌ட்​ட​டி‌ப்பு ‌செ‌ய்​ய‌ப்​ப​டு​வ​‌தை​யு‌ம் ந‌ா‌ம் இதனுடன் ஒ‌ப்​பி‌ட்​டு‌ப் ப‌ா‌ர்‌க்க ‌வே‌ண்​டு‌ம்.

ஜ‌ம்மு க‌ா‌ஷ்​மீ​‌ரை‌ப் ப‌ற்றி இ‌ப்​‌போது ந‌ா‌ம் விவ‌ா​தி‌க்க ‌வே‌ண்​டி​ய​த‌ன் க‌ார​ண‌ம்,​ அர​சி​ய‌ல் முதி‌ர்‌ச்சி இ‌ல்​ல‌ா​ம‌ல் அ‌ந்த ம‌ாநில முத‌ல்​வ‌ர் உம‌ர் அ‌ப்​து‌ல்ல‌ா சிறு​பி‌ள்​‌ளை‌த்​த​ன​ம‌ாக ‌வெளி​யி‌ட்​டி​ரு‌க்​கு‌ம் சில கரு‌த்​து​க‌ள்​த‌ா‌ன். க‌ா‌ஷ்​மீ​ரி​லு‌ள்ள தீவி​ர​வ‌ா​த‌க் குழு‌க்​க​ளு​ட‌ன் ‌பே‌ச்​சு​வ‌ா‌ர்‌த்‌தை நட‌த்தி,​ அவ‌ர்​க‌ளை ஜன​ந‌ா​யக வழி​மு​‌றை‌க்கு அ‌ழை‌த்து வரு​வ​த‌ற்கு முய‌ற்​சி‌க்க ‌வே‌ண்​டிய முத‌ல்​வ‌ர்,​ திடீ​‌ரெ‌ன்று மு‌த்​த​ர‌ப்​பு‌ப் ‌பே‌ச்​சு​வ‌ா‌ர்‌த்‌தை எ‌ன்று ‌பேச‌த் தொட‌ங்கி இரு‌ப்​ப​து​த‌ா‌ன் அதி‌ர்‌ச்சி அளி‌க்​கி​றது.

மு‌த்​த​ ர‌ப்பு எ‌ன்​பது தீவி​ர​வ‌ா​த‌க் குழு‌க்​க‌ள்,​ ம‌ாநில அரசு ம‌ற்​று‌ம் ம‌த்​திய அரசு எ‌ன்று கூறி​யி​ரு‌ந்​த‌ா‌ல் அவ​ரது முய‌ற்​சி‌யை வர​‌வே‌ற்​று‌ப் ப‌ார‌ா‌ட்டி இரு‌க்​க​ல‌ா‌ம். உம‌ர் அ‌ப்​து‌ல்ல‌ா குறி‌ப்​பி​டு‌ம் மு‌த்​த​ர‌ப்பு எ‌ன்​பது இ‌ந்​திய‌ா,​ ப‌ாகி‌ஸ்​த‌ா‌ன் ம‌ற்​று‌ம் தீவி​ர​வ‌ா​த‌க் குழு‌க்​க‌ள் எ‌ன்று இரு‌ப்​ப‌தை ந‌ா‌ம் எ‌ப்​படி வர​‌வே‌ற்​பது?​ அது இரு‌க்​க‌ட்​டு‌ம். இ‌ப்​படி ஓ‌ர் அப‌த்​த​ம‌ான கரு‌த்‌தை ஒரு ம‌ாநில முத‌ல்​வ‌ர் ‌வெளி​யி​டு​கி​ற‌ா‌ர். அ‌ந்​த‌க் கூ‌ட்​டணி ஆ‌ட்​சி​யி‌ல் ப‌ங்கு ‌பெறு‌ம் க‌ா‌ங்​கி​ர‌ஸ் க‌ட்​சி‌யே‌ா,​ உம‌ர் அ‌ப்​து‌ல்​ல‌ா​வி‌ன் ‌தேசிய ம‌ாந‌ா‌ட்​டு‌க் க‌ட்சி அ‌ங்​க‌ம் வகி‌க்​கு‌ம் ம‌த்​திய அர‌சே‌ா மறு‌க்​க‌வே‌ா,​ எதி‌ர்‌க்​க‌வே‌ா இ‌ல்​‌லை‌யே,​ ஏ‌ன்?​

கட‌ந்த ந‌ா‌ன்கு ‌தே‌ர்​த‌ல்​க​‌ளை​விட,​ தீவி​ர​வ‌ா​த‌க் குழு‌க்​க‌ள் விடு‌த்த எ‌ச்​ச​ரி‌க்​‌கை​க​‌ளை‌ச் ச‌ட்‌டை ‌செ‌ய்​ய‌ா​ம‌ல் க‌ா‌ஷ்​மீ‌ர் ம‌க்​க‌ள் வ‌ா‌க்​கு‌ப் பதி​வி‌ல் கல‌ந்​து​‌கொ‌ண்​டி​ரு‌ப்​ப​தி‌ல் இரு‌ந்‌தே,​ ம‌க்​க‌ள் ம‌த்​தி​யி‌ல் தீவி​ர​வ‌ா​த‌ம் ‌செ‌ல்​வ‌ா‌க்கு இழ‌ந்து வரு​வது ‌தெளி​வ‌ா​கி​றது. கட‌ந்த 20

ஆ‌ண்​டு​க​ளி‌ல்,​ இ‌ந்த ஆ‌ண்​டு​த‌ா‌ன் க‌ா‌ஷ்​மீ​ரி‌ல் தீவி​ர​வ‌ா​த‌ நடவடிக்கைகள் மிக​மி​க‌க் கு‌றை‌ந்​தி​ரு‌ப்​ப​த‌ாக ம‌த்​திய உ‌ள்​து‌றை அ‌மை‌ச்​ச‌ர் ப. சித‌ம்​ப​ர‌ம் ம‌ாநி​ல‌ங்​க​ள​‌வை​யி‌ல் கூறி​யி​ரு‌க்​கி​ற‌ா‌ர். இ‌ந்த நி‌லை​யி‌ல்,​ அவ​சி​ய‌மே இ‌ல்​ல‌ா​ம‌ல் மு‌த்​த​ர‌ப்​பு‌ப் ‌பே‌ச்​சு​வ‌ா‌ர்‌த்‌தை எ‌ன்​கிற ‌பெய​ரி‌ல் ப‌ாகி‌ஸ்​த‌ா​‌னை‌ப் பிர‌ச்​‌னை​யி‌ல் நு‌ழை​ய​விட ‌வே‌ண்​டிய அவ​சி​ய‌ம்​த‌ா‌ன் எ‌ன்ன?​

க‌ா‌ஷ் ​மீ‌ர் பிர‌ச்​‌னை‌க்​கு‌த் தீ‌ர்வு க‌ாண ‌வே‌ண்​டு‌ம் எ‌ன்று சீன அதி​ப​ரு‌ம் அ‌மெ​ரி‌க்க அதி​ப​ரு‌ம் ‌பேசு​கி​ற‌ா‌ர்​க‌ள். ந‌ா‌ம் ‌மௌ​ன​ம‌ாக இரு‌க்​கி​‌றே‌ா‌ம். இ‌ங்‌கே,​ க‌ா‌ங்​கி​ர‌ஸ் க‌ட்​சி​யி‌ன் கூ‌ட்​டணி சக‌ா​வ‌ான க‌ா‌ஷ்​மீ‌ர் முத‌ல்​வ‌ர்,​ மு‌த்​த​ர‌ப்​பு‌ப் ‌பே‌ச்​சு​வ‌ா‌ர்‌த்​‌தை​யி‌ல் ப‌ாகி‌ஸ்​த‌ா‌னை இ‌ணை‌க்க ‌வே‌ண்​டு‌ம் எ‌ன்​கிற விப​ரீத ‌யே‌ாச​‌னை‌யை மு‌ன்​‌வை‌க்​கி​ற‌ா‌ர். ந‌ா‌ம் ‌பேச‌ா​ம‌ல் இரு‌க்​கி​‌றே‌ா‌ம். ‌பே‌ச்​சு​வ‌ா‌ர்‌த்‌தை நட‌த்​து​‌வே‌ா‌ம் எ‌ன்று ‌சொல்​வ​து​ட‌ன் நிறு‌த்​தி‌க் ‌கொ‌ள்​ள‌ா​ம‌ல்,​ ம‌ாநி​ல‌ங்​க​ள​‌வை​யி‌ல் ம‌த்​திய உ‌ள்​து‌றை அ‌மை‌ச்​ச‌ர் ஜ‌ம்மு க‌ா‌ஷ்​மீரி​லி​ரு‌ந்து ர‌ாணு​வ‌ம்

கணி​ச​ம‌ா​க‌க் கு‌றை‌க்​க‌ப்​ப​டு‌ம் எ‌ன்​கி​ற‌ா‌ர். எதி‌ர்‌க்​க‌ட்​சி​க‌ள்,​ ப‌த்​தி​ரி​‌கை​க‌ள் எ‌ல்​‌லே‌ா​ரு‌ம் ‌பேச‌ா​ம‌ல் இரு‌க்​கி​ற‌ா‌ர்​க‌ள். அதிர்ச்சி தரும் விஷயங்கள் இவை.

க‌ா‌ஷ்​மீரி​லி​ரு‌ந்து ர‌ாணு​வ‌த்​‌தை‌க் கு‌றை‌ப்​ப‌தே‌ா வில‌க்​கி‌க் ‌கொ‌ள்​வ‌தே‌ா ஆப‌த்து. ப‌ாகி‌ஸ்​த‌ா‌னை மு‌த்​த​ர‌ப்​பு‌ப் ‌பே‌ச்​சு​வ‌ா‌ர்‌த்​‌தை‌க்கு அ‌ழை‌க்க நி‌னை‌ப்​பது அப‌த்​த‌ம். இ‌தை​‌யெ‌ல்​ல‌ா‌ம் ப‌ா‌ர்‌த்​து‌க் ‌கொ‌ண்​டு‌ம் ‌கே‌ட்​டு‌க் ‌கொ‌ண்​டு‌ம் வ‌ாள‌ா​யி​ரு‌ந்தால் அதன் விளைவு விப​ரீ​த‌மாக முடியும்!
நன்றி : தினமணி

No comments: