Monday, December 21, 2009

காலில் அணி​வ​தைக் கழுத்​தில் மாட்டும் விஞ்​ஞா​னம்

வேளாண்​மை​யும் மனி​த​நல வாழ்​வும் சீர்​மிகு சிறப்​பு​டன் விளங்க வேண்​டு​மென்று எண்​ணிய முன்​னோ​டி​கள் ஆயி​ரம் பேர் இருந்​தா​லும்,​​ இரண்டு மாபெ​ரும் விஞ்​ஞா​னி​க​ளின் சேவை​களை எண்​ணி​னால்,​​ இன்று வாழும் வேளாண்​மைப் பேரா​சி​ரி​யர்​கள் வெட்​கப்​பட வேண்​டும்.​ அந்த இரு​வர்​க​ளில் ஒரு​வர் ஆல்​பர்ட் ஹோவார்டு.​ மற்​றொ​ரு​வர் ஆல்​பர்ட் ஷாட்ஸ்.​ ஒரு​வர் இந்​தி​யா​வில் வாழ்ந்த இங்​கி​லாந்​துப் பேரா​சி​ரி​யர்.​ மற்​றொ​ரு​வர் அமெ​ரிக்​கா​வில் வாழ்ந்த யூத-​ரஷிய விஞ்​ஞானி.​

யாருக்கு யாரி​டம் பாடம் என்ற தின​மணி ​(24-8-09) கட்​டுரை மூலம்,​​ ஆல்​பர்ட் ஹோவார்டு அறி​மு​க​மா​கி​விட்​டார்.​ ரசா​யன விவ​சா​யத்​தால் எதிர்​கா​லத்​தில் நிக​ழப்​போ​கும் ஆபத்​து​க​ளைக் குறிப்​பாக மண்​வ​ளம் இழப்பு,​​ மனி​த​வ​ளம் இழப்பு-​அதா​வது நோய் எதிர்ப்பு சக்​தி​யில்​லா​மல் மருந்து மாத்​தி​ரை​க​ளுக்கு அடி​மை​யா​கப் போகும் மனி​த​கு​லம் பற்​றி​யெல்​லாம் 1920-களில் சுமார் 100 ஆண்​டு​க​ளுக்கு முன்பே எச்​ச​ரித்​த​வர்,​​ ஆல்​பர்ட் ஹோவார்டு.​

இந்​திய விவ​சா​யத்​தில் ரசா​யன உரம் இல்​லா​ம​லேயே உற்​பத்​தியை உயர்த்த மண்​ணில் கரிய விழு​து​க​ளைப் பதிக்க-​அதா​வது ஹு​மஸ் பற்​றிய ஆய்​வு​க​ளுக்கு வித்​திட்​டார்.​ பிரிட்​டிஷ் ஆட்​சி​யில் வேளாண்மை ஆலோ​ச​க​ரா​கப் பணி​பு​ரிந்த ஹோவார்​டுக்கு எதிர்ப்​பு​கள் விளைந்​தன.

​ ""வேளாண்​மைக்கு உயில்'' எழு​தி​ய​வர் ரசா​யன உரங்​க​ளை​யும் பூச்​சி​ம​ருந்து விஷங்​க​ளை​யும் அவற்​றின் தொடக்க காலத்தி​லி​ருந்து எதிர்த்​த​வர்.​ இவர் வழங்​கிய மாற்​றுத்​திட்​டம் அதா​வது மண்​வ​ளத்​து​டன் இயற்கை வழி​யி​லேயே உயர்ந்த விளைச்​சல் பெறும் ஆராய்ச்​சி​க​ளுக்​குப் புசா​வில் வாய்ப்பு இல்லை.​ இந்​தி​யா​வின் வேளாண்மை ஆராய்ச்​சிக் கழ​கத்​தின் முதன்மை வேளாண் ஆலோ​ச​க​ருக்கு நெருக்​கடி வந்​தது.​ உர நிறு​வ​னங்​க​ளுக்கு ஒரு கைப்​பா​வை​யாக விவ​சாய ஆராய்ச்​சி​கள் திசை​தி​ரும்​பி​ய​தால்,​​ ஹோவார்​டுக்கு சோதனை வந்​தது.​ புசாவி​லி​ருந்து ஹோவார்டு வெளி​யே​றி​னாரா,​​ வெளி​யேற்​றப்​பட்​டாரா என்​ப​தில் தெளிவு இல்லை.​

வே​ளாண்மை உயி​லைப் புரட்​டிப் பார்த்​தால்,​​ புசாவி​லி​ருந்து ஏன் இந்​தூர் தர்​பா​ருக்கு வந்​தார் என்​ப​தற்கு இவ்​வாறு ஹோவார்டு நொந்​து​கொண்ட வரி​கள்:​ ""ஒரு பயிர் நோயின்றி நல்​ல​படி வளர்ந்து திட​மாக வாழ்ந்து உயர்ந்த அள​வில் உற்​பத்தி பெற அப் பயி​ரின் கீழ் வள​மான கரிம விழு​து​கள் மண்​ணில் பர​வ​லாக வேண்​டும்.​ அதற்​கேற்ற வகை​யில்,​​ நாம் வழங்க வேண்​டிய குண​ப​எரு நிலை,​​ நைட்​ர​ஜன் கார்​பன் விகி​தம் 1 :​ 10 என்ற அள​வில் நிலவ வேண்​டும்.​ முறை​யான அளவு அவ​சி​யம்.​ புசா​வில் வேளாண்மை ஆராய்ச்சி என்​றால் அதை மண்​ணோடு தொடர்பு செய்​யா​மல்,​​ விதைப்​பெ​ருக்​கம்,​​ பூச்​சி​யி​யல்,​​ பூச​ண​யி​யல்,​​ பயி​ரி​யல் என்று பல​வி​த​மான துறைப் பிரி​வு​கள் முளைத்​து​விட்​டன.​ மண்​வ​ளம் பற்​றிய யோச​னையோ ஆய்வோ...​ இல்லை...'' பின்​னர் இவர் மண்​ணில் கரிம விழு​து​கள் பற்​றிய ஆராய்ச்​சி​யைத் தொடர,​​ விதர்​பா​வில் உள்ள காட்​டன் கமிட்டி முன்​வந்து,​​ இந்​தூர் சமஸ்​தான ஆத​ர​வு​டன் 100 ஏக்​கர் நிலம் 100 ஆண்டு குத்​தகை என்ற அடிப்​ப​டை​யில் பெற்று,​​ ஆராய்ச்​சியை அன்று தொடங்கி மண்​வ​ளத்தை உயர்த்​தி​ய​தால்​தான்,​​ இன்​று​வரை மத்​திய மாகா​ணங்​க​ளில் பருத்தி உற்​பத்​தித்​தி​றன் கூடி​யது.​

மண்​வ​ளம் வேறு,​​ மண்​ணில் ஹு​மஸ் என்​பது வேறு.​ இன்​றைய விஞ்​ஞா​னி​கள் ஹு​மஸ் என்​றால் இயற்கை உரம் இடு​வது என்று பொருள்​ப​டப் புரிந்து கொள்​கின்​ற​னர்.​ சுருக்​க​மா​கச் சொல்​வ​தா​னால் பத்​தாம் நூற்​றாண்​டில் சுர​பா​லர் எழு​திய விருட்​சா​யுர்​வே​தம் திருக்​கு​ற​ளைப்​போல் ஈரடி வெண்​பா​வைப்​போல் பாடப்​பட்​டது.

தி​ருக்​கு​ற​ளுக்​குப் பரி​மே​ல​ழ​கர் உரை எழு​தி​ய​தைப்​போல்,​​ ஆல்​பர்ட் ஹோவார்டு எழு​தி​யுள்ள ""வேளாண்மை உயில்'' படிக்​கப் படிக்​கப் புதிய பொருள்​க​ளைத் தரு​கி​றது.​ குண​ப​ஜ​லமே ஹு​மஸ் என்று பொருள்​பட இவ​ரு​டைய இந்​தூர் கம்​போஸ்​டிங் உள்​ளது.​ நாற்​பது பக்​கங்​க​ளில் ஹோவார்டு கூறி​யதை நாலு வரி​க​ளில் சொல்​வது இய​லாது என்​றா​லும் அடிப்​படை இதுவே.​

ஹோவார்டு இந்​தி​யா​வில் பணி​பு​ரிந்த கால​கட்​டத்​தில் ​(1906-32) விவ​சா​யி​க​ளி​டம் மாடு இருந்​தது.​ மாட்​டுக்​கொட்டி​லில் சிமெண்​டுத்​த​ளம் இல்லை.​ மண்​த​ரை​யில் கட்​டு​வார்​கள்.​ மண்​த​ரை​யில் மாட்​டின் சாண​மும் கோம​ய​மும் விழா​மல் இருக்க தின​மும் மாட்​டுக்கு ஒரு படுக்கை போட வேண்​டும்.​ அது அறு​வ​டைக்​க​ழி​வாக இருக்க வேண்​டும்.​ பெரும்​பா​லும் தட்​டைப்​புல்-​வைக்​கோல்,​​ துவ​ரைக்​கொடி,​​ கட​லைக்​கொடி,​​ கரும்​புச்​சோகை,​​ வாழைச்​சோகை அவற்​றின்​மீது மரத்​தூள்-​இப்​ப​டிப்​பட்ட படுக்கை இந்​தூர் பண்​ணை​யில் அமைக்​கப்​பட்​டது.​ அதன் நைட்​ர​ஜன்:​ கார்​பன் ரேஷியோ 1 :​ 33.​ அப்​ப​டுக்​கை​யின் மீது இரவு மாடு​கள் கழிக்​கும் கோம​யம்,​​ சாணம் சேர்ந்து ஒரு பயி​ருக்​குத் தேவை​யான ஹு​மûஸ அதா​வது 1 :​ 10 என்ற அள​வில் தழைச்​சத்து உயர்ந்து கார்​பன் சத்து குறைந்து மக்​கும் நிலை உருப்​பெ​று​கி​றது.​ தினம் மாட்​டுத் தொழு​வத்​தைக் கூட்ட வேண்​டாம்.​ அப்​ப​டியே வாரிச்​சு​ருட்டி தோட்​டத் தரி​சில் போட்டு விட வேண்​டும்.​ மாடு​க​ளின் அள​வைப் பொருத்து 1 மாதத்​தில் 50 செண்டு நிலத்​தில் உரத்​தையே உலர்​மூ​டாக்கு செய்து சற்று மக்​கிய பின்பு உழுது விதைத்​து​வி​ட​லாம்.​ அவ​ர​வர் வச​திப்​படி முட்​டுப்​ப​டுக்​கை​யா​கப் போட​லாம்.​ குவி​ய​லா​கப் போட்​டும் மக்க மக்க அள்​ள​லாம்..​ 1935-க்குப் பின் இங்​கி​லாந்து திரும்​பிய ஹோவார்டு இம்​மு​றைக்கு இந்​தூர் கம்​போஸ்​டிங் என்று பெய​ரிட்​டுத் தன் தாய்​நாட்​டை​யும் வளப்​ப​டுத்​தி​யுள்​ளார்.​ ஆயி​ரக்​க​ணக்​கான இங்​கி​லாந்து விவ​சா​யி​களை இயற்கை விவ​சா​யத்​துக்கு மாற்​றிய பெருமை இவ​ருக்கு உண்டு.​

இக்​கால ரசா​யன விஞ்​ஞா​னி​கள் இயற்கை விவ​சா​யத்தை எதிர்த்து என்ன பேசி​னார்​களோ ஹோவார்டு வாழ்ந்த அந்​தக் காலத்​தி​லும் பேசி​யுள்​ளார்​கள்.​ 1920-30 கால​கட்​டத்​தில் ரசா​யன உரம் விலை மலிவு.​ அதைக் கார​ணம் காட்டி மரத்​தூள்,​​ சாணம்,​​ வைக்​கோல் எல்​லாம் விலை அதி​கம் என்று ரசா​ய​ன​வா​தி​கள் கூறி​ய​தற்கு அவர் வழங்​கிய ஒரே பதில் இதுவே:​ ""இயற்கை எரு​வைப் பெறும் உரிமை மண்​ணுக்கு உள்​ளது.​ இந்த மண் உரி​மை​யைத் தட்​டிப் பறித்​தால் மண் இறந்​து​வி​டும்...'' மண் இறந்​து​வி​டும் என்​றால் அம்​மண்​ணில் நுண்​ணு​யி​ரி​கள் பூண்​டோடு அழி​யும் என்று பொருள்.​

ஹோ​வார்டை இத்​து​டன் நிறுத்​திக் கொண்டு ஷாட்​சின் கதை​யைத் தொடங்​கு​வோம்.​

ஆல்​பர்ட் ஷாட்ஸ் ஹோவார்டு காலத்​தில் வாழ்ந்த யூத-​ரஷிய விஞ்​ஞானி.​ நிற​வெ​றி​யால் இவர் தாத்தா ரஷி​யாவி​லி​ருந்து விரட்​டப்​பட்​டார்.​ அவர் அமெ​ரிக்​கா​வில் கனக்​டிக்​கட் மாநி​லத்​தில் போஸ்ரா என்ற சிற்​றூ​ரில் 140 ஏக்​க​ரில் ஒரு சிறு விவ​சா​யப் பண்​ணையை உரு​வாக்​கி​னார்.​ அமெ​ரிக்​கா​வில் 140 ஏக்​கர் நில​முள்​ள​வர் சிறு விவ​சாயி.​ அப்​போது சின்​னப்​பை​ய​னாக இருந்த ஷாட்​சுக்கு விவ​சா​யத்​தின்​மீது கொள்ளை ஆசை.​ விவ​சா​யம் என்​றால் அது மண்​ணைப் பற்​றிய படிப்பு என்று அச்​சி​று​வன் புரிந்​து​கொண்டு ராணு​வத்​தில் சேர்ந்து புளோ​ரிடா ராணுவ மருத்​து​வ​ம​னை​யில் பணி​பு​ரிந்​து​கொண்டே மண்​ணு​யி​ரி​யல்,​​ நுண்​ணு​யி​ரி​யல் ஆகிய துறை​க​ளில் ரட்​கர்ஸ் பல்​க​லைக்​க​ழ​கத்​தில் பிற்​கா​லத்​தில் முனை​வர் பட்​டம் பெறும் முன்பே,​​ ஸ்ட்​ரப்​டோ​மை​சீ​னைக் கண்​டு​பி​டித்​த​வர்.​ இவர் ஸ்ட்​ரப்​டோ​மை​சீ​னைக் கண்​டு​பி​டிப்​ப​தற்கு முன்பு உல​கில் அது​வரை காச​நோய்க்கு மருந்து இல்​லா​மல் கோடிக்​க​ணக்​கான மக்​கள் காச​நோய் வந்து இறந்​த​தாக வர​லாறு கூறும்.​ இவர் புளோ​ரிடா ராணுவ மருத்​து​வ​ம​னை​யில் பணி​பு​ரிந்து கொண்டே பல வகை​யான மண்​களை-​ ஏரி​மண்,​​ சேற்று மண்,​​ தோட்ட மண்,​​ ஆற்​றோர மண்,​​ அலை​யாத்தி மண் என்று சேக​ரித்து ஆராய்ந்​த​வண்​ணம் இருந்​த​போது ஒரு​வ​கை​யான குண​ப​நுண்​ணு​யி​ரி​க​ளைக் கண்​டு​பி​டித்​தார்.​ அது காச​நோய்க் கிரு​மி​யைக் கொல்​லுமா என்ற கேள்​வி​யு​டன்,​​ டூபர்​கு​ளோ​சிஸ் என்ற பாக்​டீ​ரி​யாக்​க​ளைப் பெற விரும்​பி​னார்.​ அப்​போது எந்த மருத்​து​வ​ரும் துணி​வு​டன் காச​நோய்க் கிரு​மியை ஆராய முன்​வ​ர​வில்லை.​ இவ​ருக்கு ஒரு​பா​தாள அறை ஒதுக்​கப்​பட்​டது.​ இரவு பக​லாக அந்​தப் பாதாள இருட்​ட​றை​யில் டூபர்​கு​ளோ​சிஸ் பாக்​டீ​ரியா காச​நோய்க் கிரு​மி​யைக் கையாண்டு,​​ அதைத்​தான் கண்​டு​பி​டித்த ஸ்ட்​ரப்​டோ​மை​சீன் காச​நோய் பாக்​டீ​ரி​யா​வைக் கொல்​வ​தை​யும் கண்​டு​பி​டித்து,​​ இந்த விஷ​யத்தை இவ​ருக்கு உத​வி​யாக இருந்த பேரா​சி​ரி​ய​ரி​டம் கூறி​னார்.​ அப்​போது ஷாட்ஸ் 23 வயது இளை​ஞர்.​ உல​கம் அறி​யா​த​வர்.​ இவர் யூதர்,​​ ரஷி​யர்,​​ மாண​வர் என்​றெல்​லாம் குறை கூறி ஸ்ட்​ரப்​டோ​மை​சீன் மருந்​தை​யும் அதன் விருத்​திக்​கான நுட்​பத்​தை​யும் மருந்து நிறு​வ​னத்​துக்கு அப்​பே​ரா​சி​ரி​யர் விற்​றுப்​ப​ணம் சம்​பா​தித்​தது மட்​டு​மல்ல,​​ நோபல் பரி​சை​யும் தட்​டிப் பறித்​தார்.​ பின்​னர் மிக​வும் போரா​டிய ஷாட்ஸ் குறைந்​த​பட்​சம் ஸ்ட்​ரப்​டோ​மை​சீன் தனது கண்​டு​பி​டிப்பு என்​ப​தைச் சான்​று​றுதி செய்​தார்.​ ஸ்ட்​ரப்​டோ​மை​சீன் என்​றால் "பின்​ன​லான காளான் நுண்​ணு​யிர்' என்று பொருள்.​ கோழி​யின் தொண்​டை​யில் இருந்த ஒரு பாக்​டீ​ரி​யாவை மண்ணி​லி​ருந்து பெற்ற காளான் நுண்​ணு​யி​ரி​யைக் கலந்து உரு​வான குண​பமே ஸ்ட்​ரப்​டோ​மை​சீன்.​ இவர் இந்த நுண்​ணு​யி​ரி​யைப் பெருக்​கிப் பயிர்​கள் மீது தெளித்​துப் பயிர்​க​ளுக்கு ​ வரும் பூசண நோய்,​​ பூச்சி நோய் ஆகி​ய​வற்​றை​யும் குணப்​ப​டுத்​தி​னார்.​

பிற்​கா​லத்​தில் ஷாட்ஸ் மண்​ணில் உள்ள கரி​ம​வி​ழு​தா​கிய ஹு​மஸ் பற்​றிய ஆய்​வி​லேயே முழுக்​க​வ​னத்​தை​யும் செலுத்​தி​னார்.​ ரசா​யன உரங்​கள் அறி​மு​க​மா​வ​தற்கு முன்பு மண்​ணில் உள்ள நுண்​ணு​யி​ரி​கள் பற்​றிய ஆராய்ச்​சியை ரஷி​யா​வின் பல்​க​லைக்​க​ழ​கங்​கள் மட்​டுமே மேற்​கொண்​டது.​ ஒரு பயி​ரைப் பற்​றிப் படிப்​ப​தற்கு முன் ​ ​

வேரின் கீழுள்ள மண்​ணைப் பற்​றிப் படிக்க வேண்​டும் என்​பது ரஷிய விஞ்​ஞா​னி​க​ளின் கருத்து.​ பெடா​லஜி என்ற துறை ரஷி​யா​வில் மட்​டுமே இருந்​தது.​ ஆனால் அவை ரஷிய மொழி​யில் இருந்​தன.​ ஷாட்ஸ் ரஷிய மொழி கற்று அத்​து​றை​யின் ஆய்​வு​க​ளை​யெல்​லாம் கரைத்​துக் குடித்து அமெ​ரிக்​கா​வில் இயற்கை விவ​சா​யம் பர​வக் கார​ண​மா​னார்.​

இவர் கூறிய ஒரு கருத்து இன்​றைய விஞ்​ஞா​னி​க​ளுக்​குப் பாடம் புகட்​டும்.​ ஆனால் ஷாட்ஸ் அன்​றைய வேளாண் விஞ்​ஞா​னி​க​ளைப் பற்றி இவ்​வாறு கூறி​யுள்​ளார்:​

""இன்று மண்​விஞ்​ஞா​னி​கள் என்று கூறும் பேரா​சி​ரி​யர்​க​ளின் செயல்​பா​டு​கள் வெட்​கக்​கே​டா​னது.​ நான் என்னை ஒரு மண்​விஞ்​ஞானி என்று கூறவே வெட்​க​மா​யுள்​ளது.​ மண்​ணில் ரசா​ய​னங்​களை இட்டு அந்த விளை​வைப் பயிர்​க​ளில் எடுத்​துக்​காட்​டும் செயற்​கைக்கு விவ​சா​யம் விலை​போய் விட்​டது.​ ஒரு மண்​விஞ்​ஞா​னிக்​கும் உழ​வி​யல் விளைச்​சலை மட்​டும் கணக்​குப் பார்க்​கும் பண்ணை நிர்​வா​கிக்​கும் என்ன வித்​தி​யா​சம்?​ மண் ஆய்வு என்​பது ரசா​யன உர நிறு​வ​னங்​கள் வழங்​கும் ஒரு பாடத்​திட்​ட​மா​கி​விட்​டது.​ ரசா​யன உர நிறு​வ​னங்​க​ளின் கொழுத்த லாபத்​துக்​கா​கவே வேளாண்​மைப் பல்​க​லைக்​க​ழ​கப் பேரா​சி​ரி​யர்​கள்,​​ விஞ்​ஞா​னி​கள் உழைக்​கின்​ற​னர்.​ மண் ஆராய்ச்​சிப் பட்​டப்​ப​டிப்​பு​கள் மண்​ணுக்கு உத​வா​மல் ரசா​யன உர நிறு​வ​னங்​க​ளின் வரு​மா​னத்​துக்கு உத​வு​கின்​றன.​ மண் விஞ்​ஞா​னி​க​ளுக்கு ரசா​யன உரக் கம்​பெ​னி​கள் கொழுத்த சம்​ப​ளம் தரு​கின்​றன.​ தேனில் விழுந்த ஈக்​க​ளைப்​போல் வேளாண்​மைப் பட்​டம் பெற்ற பேரா​சி​ரி​யர்​க​ளும் மாண​வர்​க​ளும் ரசா​யன உர ஊறல்​க​ளில் விழுந்​து​விட்​ட​னர்.​ ஆண்​டுக்கு ஆண்டு தலை​முறை தலை​மு​றை​யாக காலம் செல்​லச் செல்ல மண்​ணில் உள்ள குண​ப​ரச ஆய்வு-​மண்​வி​ழு​து​க​ளைப் பற்​றிய ஆய்வு மண்​ணில் உள்ள நுண்​ணு​யி​ரி​கள் பற்​றிய ஆய்வு ஆகிய அற்​புத விஷ​யங்​கள் கிடப்​பில் போடப்​பட்​டு​விட்​டன'' பிற்​கா​லத்​தில் ஷாட்ஸ் மண்​ணில் இருக்க வேண்​டிய லைகன் என்ற ஒரு​வ​கைப் பாசி உயி​ரி​யின் கரைக்​கும் ஆற்​றலை அறிந்து,​​ அது​போன்ற நுண்​ணு​யி​ரி​களே மண்​ணில் உள்ள உலோ​கச் சத்​தைக் கரைத்து உயர்ந்த விளைச்​சலை ஏற்​ப​டுத்​து​கின்​றன என்​றார்.​ மண்​ணில் நுண்​ணு​யி​ரி​கள் இருக்க வேண்​டும்.​ ரசா​ய​னம் இருக்க வேண்​டும் என்று கூறும் மண்​விஞ்​ஞா​னி​களை என்ன செய்​வது?​ இந்​தி​யா​வில் எல்லா மாநி​லங்​க​ளும் மர​பணு மாற்ற விதை​க​ளைப் புறக்​க​ணித்​துள்​ளன.​ கேரள அரசு மர​பணு மாற்ற விதைக்​குத் தடை விதித்து விட்​டது.​ எனி​னும்​கூட தமிழ்​நாடு பல்​க​லைக்​க​ழ​கப் பேரா​சி​ரி​யர் மாலிக்​யூ​லர் பயா​லஜி கற்​ற​வர்,​​ பி.ட்டி கத்​த​ரிக்​காய் விஷ​மில்லை என்​றும்,​​ அதில் உள்ள ஒரு பாக்​டீ​ரியா மண்ணி​லி​ருந்து எடுக்​கப்​பட்​டது என்​றும் கூறு​கி​றார்.

​ இன்று ஹோவார்டோ,​​ ஷாட்சோ உயி​ரு​டன் இருந்​தால் அந்​தப்ó பேரா​சி​ரி​ய​ருக்கு இவ்​வாறு பதில் வழங்​கி​யி​ருப்​பார்:​ ""மண்​ணுக்​குள் செய்ய வேண்​டிய உயிர் விஞ்​ஞா​னம் உயி​ரித்​தொ​ழில்​நுட்​பம்.​ அதை மண்​ணில்​தான் செய்ய வேண்​டும்.​ அதற்கு மர​பணு மாற்​றம் என்று மகு​டம் சூட்​டிப் பயிர் மீதும் விதை​மீ​தும் திணிக்​கக்​கூ​டாது.​ மண்​ணில் உள்ள நுண்​ணு​யி​ரி​கள் மண்​ணில்​தான் இருக்க வேண்​டும்.​ காலில் அணிய வேண்​டிய ஒன்றை யாரா​வது கழுத்​தில் மாலை​யா​கப் போட்​டுக் கொள்​வார்​களா?​...''
கட்டுரையாளர் : ஆர்.எஸ்.​ நாரா​ய​ணன்
நன்றி : தினமணி

No comments: